Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva LOGaDYS je zamerané na odbornú starostlivosť pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou (NKS), t.j. s poruchami hovorenej a písanej reči (napríklad poruchami výslovnosti, vývinovými poruchami, bezrečnosťou, zajakavosťou, poruchami rezonancie,  NKS pri detskej mozgovej obrne, dyslexia, dysortografia a pod.)

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva LOGaDYS bolo zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Rozhodnutím č. 2014-5923/36996:8-100B zo dňa 29.07. 2014.

 

 Informácie k prevádzke v súvislosti s opatreniami proti šíreniu vírusu Covid-19

 
Odborné služby poskytujeme: 
  • v objednaných termínoch po dohode s logopédkou alebo psychologičkou  
  • len na základe telefonického dohovoru a objednania klienta na konkrétny termín
  • len za dodržania všeobecných epidemiologických preventívnych opatrení
                                                                                                     
Naďalej poskytujeme konzultácie a poradenstvo telefonicky a online.